Over ons

JobRoad in 't kort

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is, naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen en zo hun integratieproces aanzienlijk te versnellen. De grote meerwaarde van JobRoad is dat het een netwerkproject in de zuiverste betekenis is. Het verenigt 4 actoren, want onder impuls van JobRoad bundelen werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, lokale besturen en intermediaire organisaties hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: vacatures invullen met onontgonnen talent. We gebruiken een eigen JobRoad-model, aangepast aan elke specifieke doelgroep. Deze persoonlijke activatie van de kandidaat naar een inclusieve werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen. Daarnaast wakkert JobRoad verdere integratie aan door extra opleiding en sensibiliserende workshops in de werkomgeving.

Missie

De missie van de ivzw JobRoad is dat elke kwetsbare persoon in de samenleving het fundamenteel recht heeft om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. De oorzaak van de kwetsbaarheid doet er niet toe: van origine, door al dan niet tijdelijke omstandigheden, door ingrijpende maatschappelijke veranderingen,…

Visie

JobRoad heeft als visie dat werk hierbij de belangrijkste integrator is. De vooropgestelde strategie? De weg om uiteindelijk de participatie voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, steunt op drie pijlers: activatie, opleiding en sensibilisering.

Onze SDG's

In de dagelijkse werking en in de toekomstplannen focust JobRoad permanent op vier SDG’s. Dat staat voor ‘Sustainable Development Goals’, opgesteld door de Verenigde Naties (2015).
SDG8 waardig werk

Waardig werk en economische groei - SDG8

Werk is voor JobRoad een erg belangrijke integrator. Niet zomaar een job, maar werk dat alom waardering oplevert. En waarbij de waardigheid van de persoon niet alleen intact blijft, maar nog wordt versterkt. Gezonde economische groei draagt ertoe bij om de waardigheid van het werk voor iedereen verder te verhogen.

Bestrijding tegen armoede - SDG1

JobRoad heeft als doel om personen die moeilijk het juiste spoor naar een waardige job vinden, te begeleiden naar én op de werkvloer. Net het brede doelpubliek waar armoede om de hoek loert en voor wie werk een waardig basisinkomen oplevert.

SDG10 Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen - SDG10

Door specifiek met en voor kansengroepen te werken, helpt JobRoad om sociale, economische en maatschappelijke inclusie voor iedereen mogelijk te maken. Leeftijd, gender, ras, origine, economische of andere status,… mogen nooit de aanleiding vormen om mensen onderling ‘anders’ te bejegenen.

SDG4 Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs - SDG4

JobRoad stemt binnen elk lokaal netwerk de zoektocht naar een job af op het onderwijs dat men reeds heeft genoten. Breed bekeken, niet beperkend. Meer nog, om de jobkansen van kandidaten te verhogen, begeleidt JobRoad hen heel actief naar een extra, persoonsgerichte opleiding.

01

Activatie.

De missie van JobRoad luidt: “elke kwetsbare persoon in onze samenleving heeft het fundamenteel recht om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven.” Daarbij is werk een heel sterke integrator. JobRoad pakt hiervoor uit met 2 grote activatieprojecten. 

Project 1 ‘Integratie door werk’

De doelgroepen hier zijn mensen met migratieachtergrond, nieuwkomers, 55-plussers en NEET-jongeren. De kandidaten worden bij de hand genomen en persoonlijk begeleid in een zgn. projecteditie van drie snel opeenvolgende stappen: de kickstart, de screeningsdag en de projectdagen. Dit project kadert in het overkoepelende ‘Wendbare loopbanen voor elk talent’ (WELT), in hecht partnership met Voka Vlaanderen. Met de financiële steun van ESF en Vlaamse overheid, geruggensteund door VDAB en TRAVI. Zie ook Welt.
combinatielogo_esf_0-scaled - JobRoad

1. Kickstart - Het bedrijf

Via het netwerk bieden lokale bedrijven – op zoek naar werknemers – zich aan. Deze ondernemingen uit liefst heel diverse sectoren stellen kort hun bedrijf, de bedrijfscultuur en de openstaande vacatures aan de trajectbegeleiders voor.

2. Screening & Matching - de kandidaten

In pre-screenings worden kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Eerder dan op hun diploma, competentieniveau of (taal)kennis.

3. Projectweek – de kennismaking

Op de projectdag begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf. Een evaluatiegesprek met de diverse spelers van het netwerk rondt de projectdag af.

De steun van het ESF: ESF500 – Welt: 01.10.2020 tot 31.12.2022 * € 663.163 * KPI‘s: 20 matchmakingedities/jaar & 8 matchmakingacties op maat/jaar

Project 2 ‘Re-integratie door werk’

Dit project matcht arbeidsrijpe justitiabelen en gedetineerden met bedrijven. Dankzij het ESF kan JobRoad projectdagen voor werkgevers en gescreende jobzoekers organiseren in justitiehuizen en gevangenissen in West- en Oost-Vlaanderen. Concreet omvat dit rondleidingen en screeningsmomenten, begeleidingstrajecten en zo meer.

 

Ook hier kent de zgn. projecteditie drie snel opeenvolgende stappen: de kickstart, de screeningsdag en de projectdagen.

combinatielogo_esf_0-scaled - JobRoad

1. Kickstart - Het bedrijf

Op de projectdag krijgen 3 à 6 deelnemende bedrijven kort uitleg over de wetgeving. Ze presenteren hun vacatures aan de VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) en de justitie-assistent(en) en krijgen een rondleiding in de gevangenis. Jaarlijks wordt in elk van de zeven meewerkende gevangenissen een projectdag georganiseerd.

2. Screening & Matching - de kandidaten

De VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) kijken welke kandidaten geschikt zijn voor welke vacature(s). Ze worden gescreend en gematcht door de jobcoach van JobRoad.

3. Projectweek – de kennismaking

De kandidaten worden door de jobcoach van JobRoad, de HR-partner of de HR-recruiter van het deelnemende bedrijf doorgelicht voor hun interesse en arbeidsattitude. Een week later ontvangt de kandidaat info over zijn eventuele aanwerving. Voor kandidaten die niet zijn weerhouden of niet deelnamen aan de projectdagen zoekt de JobRoad-coach mee naar een werkoplossing.

De steun van het ESF: ESF457 – Re-integratie door werk: 01.01.2020 tot 31.12.2022 * € 165.000 * KPI’s: 7 matchmakingedities/jaar & 105 individ. begeleidingen/jaar

Project 3 'Integratie door werk 0.0'

Dit project vertrekt vanuit twee opmerkelijke vaststellingen. Enerzijds heeft de arbeidsmarkt permanent nood aan talentvolle medewerkers. Anderzijds worden de ervaring en werkbereidheid van de ‘verzoekers om internationale bescherming’ – ook asielzoekers genoemd – onderbenut. Zou hun wachttijd niet beter kunnen benut worden door hen een aangepast opleidingsaanbod aan te bieden? Of door hen naar werk te begeleiden?
Fedasil - JobRoad
Hier komt JobRoad ivzw tweemaal om de hoek kijken.
  • In samenwerking met HIVA en Fedasil voert ons team in de eerste plaats een onderzoek uit naar o.m. het huidige opleidingsaanbod. En wat is bijvoorbeeld nu de activering en de ondersteuning voor deze doelgroep?
  • Deze studie mondt nadien via JobRoad uit in een concrete testcase.
Lees meer

Project 4
'Integratie door werk voor zoekende jongeren: partnership Littekens vzw'

Niet altijd loopt het leven zoals je het zou willen. Zeker jongeren zijn erg kwetsbaar. Daarom steekt JobRoad mee de schouders onder de nieuwe sociale onderneming ‘Littekens’. “Een community om je leven weer op een beter spoor te krijgen.”

Zo toont ‘Littekens’ via sociale media en de website geregeld inspirerende verhalen van jongeren die ‘in de shit zaten’, maar die hun leven weer in handen hebben genomen.
Omdat zinvol werk hierbij voor heel wat stabiliteit kan zorgen, leggen Littekens vzw en JobRoad samen met hun partners de brug tussen jonge mensen met emotionele littekens en de arbeidsmarkt.
Lees meer

02

Opleiding.

JobRoad wil kwalitatieve instroom en vlotte doorstroom van kandidaten garanderen in bestaande opleidingen bij VDAB of andere partners. Daarop aansluitend wil de ivzw innoverende opleidingstrajecten ontwikkelen. Complementair aan het bestaande aanbod, om doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter voor te bereiden op actieve tewerkstelling.

Het idee omgekeerd:

JobRoad past het bestaand aanbod van training en opleiding aan volgens een eigen strategie. De ivzw verlaat het principe dat ‘een kandidaat niet arbeidsklaar is en dus een opleiding moet ondergaan, waarna hij/zij vrij op de markt moet losgelaten worden’.

JobRoad keert het idee om: welke specifieke nood heeft een betrokken werkgever? Daarop volgt een grondige doorlichting van kandidaten die door hun interesses en motivatie voor dergelijke job én opleiding in aanmerking komen.

 

Duidelijk voordeel:

Het grote voordeel is dat enerzijds de werkgever vooraf weet welke kandidaten in zijn opleidingstraject zitten. Anderzijds krijgt de potentiële werknemer een extra dosis motivatie omdat hij reeds tijdens zijn opleiding gelinkt is aan een welbepaalde werkgever.

 

Innoverend:

Bestaat er nog geen precies opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de vraag van de werkgever? Dan creëert JobRoad een innoverend opleidingsproject door elders deskundigheid te zoeken en die af te stemmen op de expertise die reeds bij de werkgever in huis is.

03

Sensibilisering.

JobRoad helpt ondernemingen vlotter om te gaan met ‘inclusie op de werkvloer’ via een waaier aan sociaal-artistieke workshops. Daarnaast biedt JobRoad aan de ambassadeurs extra info en zelfs een kwaliteitslabel aan voor hun sociaal hr-beleid.

Neem contact op met ons team, want het aanbod wordt momenteel aangepast.

Klaar om ons te leren kennen?