Over ons

JobRoad in 't kort

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is, naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen en zo hun integratieproces aanzienlijk te versnellen. De grote meerwaarde van JobRoad is dat het een netwerkproject in de zuiverste betekenis is. Het verenigt 4 actoren, want onder impuls van JobRoad bundelen werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, lokale besturen en intermediaire organisaties hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: vacatures invullen met onontgonnen talent. We gebruiken een eigen JobRoad-model, aangepast aan elke specifieke doelgroep. Deze persoonlijke activatie van de kandidaat naar een inclusieve werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen. Daarnaast wakkert JobRoad verdere integratie aan door extra opleiding en sensibiliserende workshops in de werkomgeving.

Missie

De missie van de ivzw JobRoad is dat elke kwetsbare persoon in de samenleving het fundamenteel recht heeft om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. De oorzaak van de kwetsbaarheid doet er niet toe: van origine, door al dan niet tijdelijke omstandigheden, door ingrijpende maatschappelijke veranderingen,…

Visie

JobRoad heeft als visie dat werk hierbij de belangrijkste integrator is. De vooropgestelde strategie? De weg om uiteindelijk de participatie voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, steunt op drie pijlers: activatie, opleiding en sensibilisering.

Onze SDG's

In de dagelijkse werking en in de toekomstplannen focust JobRoad permanent op vier SDG’s. Dat staat voor ‘Sustainable Development Goals’, opgesteld door de Verenigde Naties (2015).
SDG8 waardig werk

Waardig werk en economische groei - SDG8

Werk is voor JobRoad een erg belangrijke integrator. Niet zomaar een job, maar werk dat alom waardering oplevert. En waarbij de waardigheid van de persoon niet alleen intact blijft, maar nog wordt versterkt. Gezonde economische groei draagt ertoe bij om de waardigheid van het werk voor iedereen verder te verhogen.

Bestrijding tegen armoede - SDG1

JobRoad heeft als doel om personen die moeilijk het juiste spoor naar een waardige job vinden, te begeleiden naar én op de werkvloer. Net het brede doelpubliek waar armoede om de hoek loert en voor wie werk een waardig basisinkomen oplevert.

SDG10 Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen - SDG10

Door specifiek met en voor kansengroepen te werken, helpt JobRoad om sociale, economische en maatschappelijke inclusie voor iedereen mogelijk te maken. Leeftijd, gender, ras, origine, economische of andere status,… mogen nooit de aanleiding vormen om mensen onderling ‘anders’ te bejegenen.

SDG4 Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs - SDG4

JobRoad stemt binnen elk lokaal netwerk de zoektocht naar een job af op het onderwijs dat men reeds heeft genoten. Breed bekeken, niet beperkend. Meer nog, om de jobkansen van kandidaten te verhogen, begeleidt JobRoad hen heel actief naar een extra, persoonsgerichte opleiding.

Klaar om ons te leren kennen?