Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door de ivzw JobRoad (hierna ‘de ivzw’). De opdrachtgever ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, als bijlage aan de overeenkomst en bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

1.2. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

 

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door de ivzw gemaakte offertes/voorstellen zijn gedurende 30 dagen geldig, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de opdrachtgever.

2.3. De offerte/voorstel is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever en ondertekening van de offerte en de voorliggende algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Termijnen, overmacht en meerwerk

3.1. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen in de offerte gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de ivzw, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de ivzw kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de opdrachtgever. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

3.2. Wanneer de ivzw, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de ivzw het recht om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever met melding van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De ivzw zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

3.3. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

4.3. Alle klachten betreffende de facturen of de geleverde producten/diensten moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt worden. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

4.4. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.500 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.

4.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van

 alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

4.6. Bij niet (tijdige) betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt de ivzw zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De opdrachtgever kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.

4.7. Totdat de opdrachtgever volledig en definitief heeft betaald, behoudt de ivzw het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de opdrachtgever.

4.8. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de opdrachtgever, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten en goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 5. Gebruik van de KMO-portefeuille

5.1. Alle aangeboden workshops die beschreven zijn in deze catalogus kunnen in aanmerking worden genomen voor een korting volgens de regels van de KMO-portefeuille. Voor de voorwaarden van toepassing van deze korting verwijzen we door naar de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio). Bij de aanvraag van uw workshop bekijkt de ivzw op uw vraag samen de mogelijkheid om de korting volgens KMO-portefeuille te bekomen en hoe de betaling dient te worden uitgevoerd. 

5.2. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de Opdrachtgever niet van tijdige betaling van de factuur overeenkomstig de bepalingen in artikel 4.

 

Artikel 6. Annulatie – en wijzigingsvoorwaarden

A. Annulatie door de ivzw

6.1. De ivzw behoudt zich het recht voor om de workshop te annuleren, het programma, de datum, de locatie of de manier van organiseren (digitaal/fysiek) te wijzigen omwille van organisatorische redenen (bijvoorbeeld te weinig deelnemers, geen lesgevers beschikbaar, corona-uitbraak, …). De Opdrachtgever wordt zo snel mogelijk per mail of telefonisch verwittigd van de gewijzigde omstandigheden.

6.2. Indien de ivzw annuleert dan wordt de kostprijs binnen de 30 dagen na de voorziene datum teruggestort, bij verplaatsing/wijziging op initiatief van de ivzw kan de Opdrachtgever opteren voor de workshop in andere omstandigheden te laten plaatsvinden (ander locatie, datum, manier van organiseren, …) of de reeds betaalde prijs terug te ontvangen.

 

B. Annulatie door Opdrachtgever

6.3. Een Opdrachtgever die zijn inschrijving wenst te annuleren dient steeds schriftelijk te verwittigen per mail naar info@jobroad.be . De kostprijs is steeds verschuldigd voor het afgesproken aantal deelnemers,

  • Tenzij in geval van overlijden, ziekte of ongeval van een deelnemer of zijn nabije omgeving. De nodige doktersattesten dienen ons vooraf per mail te worden bezorgd. Het is steeds mogelijk dat de gebruiker kosteloos een andere deelnemer de workshop laten volgen.
  • Tenzij 6 weken voor de aanvang van de workshop schriftelijk per mail de ivzw wordt verwittigd dat de Opdrachtgever wenst af te zien van de overeenkomst, dan is slechts 50% van de afgesproken kostprijs verschuldigd.
  •  

C. Wijzigingsvoorwaarden

6.4. Enkel in geval van overmacht (bijvoorbeeld coronapandemie) kan de afgesproken workshop op initiatief van de Opdrachtgever en mits toestemming van de ivzw worden gewijzigd. De voorkeur wordt steeds gegeven aan een uitvoering van de overeenkomst dan aan een annulatie. De ivzw handelt daarin ter goeder trouw en probeert om een alternatieve uitvoering van de overeenkomst te voorzien (bijvoorbeeld andere datum prikken, de workshop digitaal laten doorgaan, …)

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien de ivzw aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 7.2. De ivzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ivzw is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.3. De opdrachtgever erkent dat de verbintenis aangegaan door de ivzw een middelenverbintenis is.

7.4. De ivzw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ivzw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ivzw toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt te voorkoming of beperking van schade, voor de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De ivzw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5. De aansprakelijkheid van de ivzw is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

 

Artikel 8. Vrijwaring

8.1. De Opdrachtgever vrijwaart de ivzw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de ivzw toerekenbaar is. Indien de ivzw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de ivzw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ivzw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ivzw en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. De ivzw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De ivzw heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Zowel de ivzw als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van rechtbanken bevoegd voor de plaats van maatschappelijke zetel van de ivzw.

Klaar om ons te leren kennen?