refugees@work

Project 3 'refugees2work'

Het project ‘Refugees2work’ wil de integratie van verzoekers om internationale bescherming (ook wel asielzoekers genoemd) bevorderen. In afwachting van een antwoord op hun asielaanvraag verblijven deze kandidaten veelal in de collectieve opvangcentra van Fedasil en andere partners. Deze wachttijd kan nuttiger worden ingevuld door de doelgroep toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het hebben van een job zorgt immers voor een betere integratie, het opbouwen van een netwerk en een vlottere taalverwerving.  

 

In 2021 voerde JobRoad ivzw, in opdracht van Fedasil, een studie uit naar de activeringsmogelijkheden van de doelgroep. De studie werd uitgevoerd samen met HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, verbonden aan de KU Leuven. In 2022 werden vijf matchmakingsacties georganiseerd om de doelgroep te connecteren met bedrijven in de buurt van de opvangcentra.  

 

Voortbouwend op deze ervaring, kwam het project Refugees2work tot stand. In dit project slaan JobRoad ivw en Accent gedurende drie jaar de handen in elkaar om in België vier matchmakingacties per jaar te organiseren, vertrekkende vanuit 4 collectieve opvangcentra in Vlaanderen, Brussel of Wallonië . Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun vanuit de EU (AMIF), in samenwerking met Fedasil.  

 

De matchmakingacties binnen dit project lopen volgen een aangepast JobRoad 3-fasen model:  

 

1. Workshops – de bedrijven & de kandidaten 

Bedrijven in de buurt van de collectieve opvangcentra worden geïnformeerd over het onderbenutte potentieel van de doelgroep. De bedrijven lichten hun vacatures toe aan de JobRoad-medewerkers en geven het engagement om de kandidaten te ontmoeten in de projectweek zonder een CV te vereisen (‘blind hiring’). De bedrijven en intermediairen organisaties krijgen een workshop ‘life of a refugee’ aangeboden. In deze workshop worden de eigenheden van de doelgroep toegelicht, zodat de onboarding van weerhouden kandidaten vlot kan verlopen. De doelgroep zelf krijgt in de eerste fase ook een workshop aangeboden rond de Belgische arbeidsmarkt en -cultuur. Op die manier wordt bij beide partijen een wederzijds begrip en kader gecreëerd.  

 

 

2. Screening & Matching – de kandidaten 

Kandidaten worden door de JobRoadmedewerkers gescreend en gematcht met de vacatures van de deelnemenede bedrijven. Er wordt vooral gekeken naar hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring en competenties. Verder wordt de juridische toegang tot de arbeidsmarkt gecontroleerd en besproken met de kandidaten.  

 

3. Projectweek – de kennismaking 

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.  

 

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven) en Accent.  

 

De steun van het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF): Een toelage van maximum 400 907,54 euro werd toegekend aan JobRoad iVZW. De totale kost van het project wordt geraamd op 534 543,39 euro. De periode van het project loopt van 01/2023 – 12/2025. De beoogde doelgroep zijn de bewoners van collectieve centra. Het project zal in totaal 540 bewoners van de collectieve centra (45 per actie) begeleiden naar tewerkstellingskansen. Er worden 12 workshops ‘Life as a refugee’ georganiseerd voor in totaal minimum 60 bedrijven en 12 workshops ‘Belgische arbeidsmarkt’ voor 840 bewoners van de collectieve centra.

 

Klaar om ons te leren kennen?