Project 2

ESF58 Re-integratie door werk

Het project ESF58 re-integratie door werk richt zich op personen in detentie die een nieuwe kans verdienen en zich wil re-integreren door onder andere een passende job te vinden.

Dankzij de steun van ESF kan JobRoad deze doelgroep individueel begeleiden in de zoektocht naar werk binnen de gevangenissen van Oost- en West-Vlaanderen. Een begeleiding start steeds intra muros. In elke gevangenis zijn er op regelmatige momenten (wekelijks of tweewekelijks) zitdagen ingepland.

 

Personen worden doorheen het jaar aangemeld door hun VDAB detentieconsulent(e) binnen de desbetreffende penitentiaire instelling.  JobRoad plant een screeningsgesprek op de eerstvolgende zitdag in de gevangenis. Tijdens dit gesprek (screening) worden talenten, competenties en eventuele ervaring en/of opleiding in kaart gebracht. We houden hierbij rekening met detentiegerelateerde factoren die een invloed kunnen hebben op de zoektocht naar werk. Daarna worden personen gematcht met bedrijven via het principe van ‘Blind hiring’. Om tijdens de zoektocht zo goed als mogelijk op de hoogte te blijven van eventuele evoluties in het dossier staan we in nauw contact met psycho-sociale dienst en VDAB-consulent binnen de penitentiaire instellingen. Bij het benaderen van bedrijven wordt gekeken naar de huidige JobRoad-ambassadeur en worden ook de uitzendsector en nieuwe bedrijven benadert. Gesprekken bij werkgevers en/of uitzendkantoren worden steeds begeleid door een projectmedewerker. Zo kan er kadering gegeven worden over de situatie van de persoon en welke mogelijkheden er zijn om een opstart te bekomen.

Indien er een opstart volgt kan dit via verschillende tewerkstellingsvormen verlopen (vast contract, contract bepaalde duur, uitzend, stage, werkplekleren, …). Als Jobroad kunnen we hierin ondersteunen maar de werkgever heeft het uiteindelijke beslissingsrecht. 

 

De begeleiding verloopt steeds op maat volgens de noden en behoeften van de persoon en verschilt daarom van individu tot individu. Om een houvast te bieden wordt er een flow van 12 weken gevolgd. In de praktijk kan hiervan afgeweken worden naargelang het individuele traject en dossier van een kandidaat.

Na opstart bij werkgever volgt er een nazorgtraject van zes maanden. Hierbij worden zowel de werkgever als de werknemer, en justitieassistent indien van toepassing, opgevolgd (in het begin intensief en in afnemende mate naarmate de tewerkstelling vordert) om zoveel mogelijk tot een duurzame tewerkstelling te komen.

De steun van het ESF: ESF58– Re-integratie door werk: 01.01.2024 – 31.06.2025 * € 258.194,14

KPI’s: 80 individ. begeleidingen/jaar, 30% activering