Privacy policy

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 • Deze privacyverklaring (hierna ‘Privacy Beleid’) geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van onze website: jobroad.be (hierna ‘de Website’).

 

Deze verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van JOBROAD ivzw met maatschappelijke zetel in 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, België, en ingeschreven in de KBO onder nummer 0455.069.956.

 

Lees dit Privacy Beleid aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van JOBROAD bevat.

 

Dit Privacy Beleid kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

 

 • JOBROAD leeft de Wet na van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

 

 • Door gebruik te maken van de Website en/of door persoonsgegevens aan JOBROAD te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van dit Privacy en Cookie

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

 

2.1  Tijdens een bezoek aan de Website:

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze Website;
 • via cookies: zie artikel

 

2.2  Bij inschrijving op onze nieuwsbrief:

 • e-mailadres;

 

2.3  Als werknemer:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronder    rijksregisternummer,    adres,    anciënniteit,    burgerlijke    staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches;

 

2.4   Als kandidaat:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie bekomen bij het nagaan van de referenties;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronderrijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bank-rekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches;
 • bijzondere persoonsgegevens:
 • uittreksel strafregister: dit vragen we uitsluitend op wanneer dit wettelijk verplicht is
 • gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van

 

2.5   Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, contactpersoon;

 

U verklaart dat alle informatie die u aan JOBROAD verstrekt hebt of zal verstrekken waar, correct en niet-misleidend is. Vergeet JOBROAD niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor JOBROAD relevant is.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

 

JOBROAD verwerkt soms publieke gegevens. Publieke gegevens betreffen gegevens die bv. onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of betreffen gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of betreffen gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of betreffen gegevens die terug te vinden zijn op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon.

 

Artikel 4 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

 

4.1  Algemene doeleinden en rechtsgrond:

 

JOBROAD zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • IP-adres (zie artikel 1): voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van JOBROAD om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 1.) bij registratie op de Website: met het oog op het beheer van uw account op de Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond eveneens uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische  e-mailberichten  of  andere  elektronische  berichten),  nieuwsbrieven,

 

tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches), met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;

 • Als werknemer: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 3): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • Als kandidaat : naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Als werknemer of kandidaat: foto’s en video’s (zie artikel 3 en 2.4): om te gebruiken voor onze interne communicatie, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, contactpersoon (zie artikel 5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

 

4.2  Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening), mits u als werknemer of kandidaat hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan JOBROAD uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot JOBROAD haar diensten.

 

Daarnaast kan JOBROAD uw gegevens ook doorgeven aan partners met wie zij een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten, met het oog op direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van hun dienstverlening).

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten. Gelieve daartoe contact op te nemen via gdpr@jobroad.be.

 

4.3  Doorgifte aan derden:

 

JOBROAD zal persoonsgegevens van werknemers of kandidaten nooit doorgegeven aan derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

JOBROAD kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties delen met partners met wie zij een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten, voor onder meer:

 

 • Het verwezenlijken van de doelstellingen van de zakelijke relatie met klanten, opdrachtgevers, prospecten,…
 • Interne dienstverlening (boekhouding, debiteurenbeheer,…)
 • Direct Marketing

 

JOBROAD zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat JOBROAD uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

JOBROAD zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

4.4  Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat JOBROAD uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. JOBROAD zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 5 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen JOBROAD en u:

 

 • IP-adres (zie artikel 1.): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 1.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;

 

·    Werknemers en kandidaten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3. en 2.4.):

 

 • Indien u ooit onder contract hebt gestaan bij JOBROAD:

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen.

Loonbrieven, evaluatiedocumenten en cv’s zullen reeds na 5 jaar worden gewist.

 

o    Indien u nooit beroep hebt gedaan op JOBROAD voor kosteloze arbeidsbemiddeling, kosteloze traject-begeleiding of kosteloze competentieontwikkeling:

Alle kandidaten met wie er de laatste 10 jaar geen contact is geweest, zullen worden gewist uit de database. Alle kandidaten zullen 5 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van discriminatievorderingen.

 

Van kandidaten in de database waarbij het laatste contactmoment tussen de 5 en 10 jaar geleden is, zullen de documenten (zoals het cv) en de persoonsgegevens (zoals GSM-nummer en e-mailadres) automatisch worden verwijderd na 5 jaar.

 

 • Opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en contactpersoon (zie artikel 5.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten

 

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

Artikel 6 – Uw rechten

 

6.1  Recht van toegang en inzage:

 

U hebt het recht om op elk ogenblik gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat JOBROAD van uw persoonsgegevens maakt.

 

6.2  Recht van verbetering, aanvulling en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan JOBROAD met uitzondering van een aantal verplichte wettelijke gegevens bij een tewerkstelling via JOBROAD.

Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.3  Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

 

Dit laat u toe uw persoonsgegevens die JOBROAD verwerkt definitief te laten wissen. JOBROAD is niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Gelieve daartoe contact op te nemen via gdpr@jobroad.be.

 

6.4  Recht van bezwaar

 

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

6.5  Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

6.6  Recht van intrekking van de toestemming:

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.7  Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@jobroad.be.

 

6.8  Automatische beslissingen en profiling:

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.9  Recht om klacht in te dienen:

 

U kan bij vragen en/of opmerkingen steeds een e-mail sturen naar gdpr@jobroad.be.

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00 of Fax +32(0)2 274 48 35, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan JOBROAD dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. JOBROAD heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website via uw computer, uw IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 8 – Toegang door derden

 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy Beleid.

 

Artikel 9 – Cookies

 

9.1  Wat zijn cookies?

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van JOBROAD en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App.

 

9.2  Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Ons cookie beleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

9.3  De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

 

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website goed werken. Zonder deze cookies kan de website niet werken zoals het hoort. Daarom kan je er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

 

Authenticatiecookies: ‘Remember   me’   identificeren   de   gebruiker   als   hij   is   ingelogd. User input cookies: ‘Lifestyle Identifier’ is het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website. User interface customization-cookies: wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

 

Niet-functionele cookies

 

Trackingcookies: Worden  gebruikt  om  het  surfgedrag  van  bezoekers  vast  te  leggen. Social plug-in trackingcookies: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) : zie hieronder.

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

 

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de JOBROAD website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst.

 

9.4  Uw toestemming:

 

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via gdpr@jobroad.be.

 

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

 

Artikel 10 – Wijzigingen aan dit Privacy Beleid

 

We kunnen dit Privacy Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan ons privacy beleid, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. Het gewijzigde Privacy Beleid treedt in werking op die datum.

 

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen. We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan dit Privacy Beleid.

 

Artikel 11 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 23 april 2021.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Dit Privacy Beleid wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

 

De rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit Privacy Beleid.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertaalde versies van dit Privacy Beleid, zal de Nederlandstalige versie steeds voorrang hebben.

 

Artikel 13 – Ons contacteren

 
U kan steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer 051 460 562 of  joke.vancoppernolle@accentjobs.be 

 

Kandidaten

Heeft u als kandidaat vragen over hoe JOBROAD met uw gegevens omgaat, dan kan u ons contacteren via gdpr@jobroad.be.

 

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gelieve ons dan te contacteren via gdpr@jobroad.be.

 

Om uw privacy te beschermen vragen we u om hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

 

Bedrijven/klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe JOBROAD omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking, dan kan u ons steeds contacteren via gdpr@jobroad.be.

 

Contact of info: JobRoad ivzw Joachim Commeene Beversesteenweg 576 B-8800 Roeselare gdpr@jobroad.be

Klaar om ons te leren kennen?